Zienswijze Beleidskader Mobiliteit van start

  • 12-9-2017 07:42
De zienswijze procedure voor het Beleidskader Mobiliteit is gestart. Gemeenten in de vervoerregio en de convenantpartners (provincies Noord-Holland en Flevoland, Almere, Lelystad, Gooi en Vechtstreek, IJmond en Zuid-Kennemerland) kunnen vóór 7 november hun zienswijze bij de Vervoerregio indienen.

Het Beleidskader Mobiliteit geeft richting aan de activiteiten van de Vervoerregio voor de komende jaren. Jaren waarin we moeten inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De dynamische Amsterdamse regio verandert namelijk in hoog tempo. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en toeristen neemt toe met meer fietsen, openbaar vervoer, auto's, goederenvervoer en luchtvaart tot gevolg. ICT speelt een steeds grotere rol in ons mobiliteitssysteem, waardoor meer actuele informatie beschikbaar is. Deze ontwikkelingen zijn gunstig voor de regio, maar stellen ons tegelijkertijd voor stevige uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Vijf strategische opgaven

Het concept Beleidskader is de afgelopen maanden in een intensieve samenwerking met de vijftien gemeenten van de Vervoerregio voorbereid. Er zijn vijf strategische opgaven geformuleerd waaraan de resultaten van de Vervoerregio invulling moeten geven. Deze opgaven zijn:
1. Van modaliteit naar mobiliteit: een betere integratie van bestaande vervoerwijzen
2. Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem: meer aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid
3. Een prettige en veilige reis: meer aandacht voor comfort, beleving, veiligheid en informatie
4. Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar: meer aandacht voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit
5. Nabijheid van dagelijkse activiteiten versterken: ondersteuning van verdichtingsopgaven.

Uitwerking in investeringsprogramma’s

Het Beleidskader Mobiliteit wordt in de huidige en nieuwe investeringsprogramma’s uitgewerkt tot concrete verbetermaatregelen en projecten. Daarmee heeft het Beleidskader ook invloed op de programmabegroting van de Vervoerregio, waarbij bestaande afspraken over projecten tussen de Vervoerregio en haar partners uiteraard worden gerespecteerd. Het concretiseren van het Beleidskader gebeurt in samenwerking met onze regionale partners.

Status 

Het Beleidskader is een uitwerking van de Strategische Visie Mobiliteit, die vorig jaar is opgesteld door de Vervoerregio en de convenantpartners (convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer) en in december 2016 is vastgesteld door de Regioraad. Het Beleidskader Mobiliteit zal het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) uit 2004 vervangen.

Informatiebijeenkomsten

De gemeenten hebben een brief ontvangen over de zienswijzeprocedure. Vóór 7 november moet de zienswijze bij de Vervoerregio zijn aangeleverd. Regiogemeenten kunnen ook onderling tot een gezamenlijke reactie komen. Voor gemeenten die daar behoefte aan hebben worden in september per deelregio informatieve bijeenkomsten gehouden voor gemeenteraadsleden, waarin de inhoud en impact van het Beleidskader Mobiliteit worden toegelicht. Ook voor de maatschappelijke organisaties wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd en het concept Beleidskader wordt voorgelegd aan de ReizigersAdviesRaad. In de Regioraad van 17 oktober zal het concept Beleidskader worden bediscussieerd.

Vervolg besluitvorming

De ingediende zienswijzen worden op 16 november voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, waarna een Nota van Beantwoording wordt opgesteld. De Nota van Beantwoording wordt voorgelegd aan de Regioraad van 12 december, die dan de definitieve versie van het Beleidskader kan vaststellen. Het Beleidskader Mobiliteit wordt ook voorgelegd aan de nieuwe Regioraad in 2018.

Inlichtingen zienswijze procedure: Josine van Son,  j.vanson@vervoerregio.nl
Zie hier het concept Beleidskader Mobiliteit