Tekst (smal)

Inspraak OV-concessie Amstelland-Meerlanden

  • 8-2-2016 12:22
Het openbaar vervoer in het gebied Amstelland-Meerlanden wordt opnieuw aanbesteed. Van 8 februari tot en met 21 maart ligt het Ontwerp Programma van Eisen Concessie Amstelland Meerlanden 2018 vastgesteld op 28 jan 2016 ter inspraak voor publiek. Wilt u ook reageren? Dat kan via het Reactieformulier ontwerp Programma van Eisen aanbesteding Amstelland Meerlanden 2018 (hieronder te downloaden).

Een concessie is het exclusieve recht om openbaar vervoer te verzorgen in een bepaald gebied. Het concessiegebied Amstelland-Meerlanden omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel (met uitzondering van de kern Duivendrecht), Uithoorn en enkele uitlopers naar aangrenzende gebieden.
In totaal wonen er meer dan 300.000 inwoners in deze regio. Met luchthaven Schiphol en bloemenveiling Aalsmeer is het gebied een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Op dit moment heeft Connexxion het recht om in dit gebied het openbaar vervoer te verzorgen.

Europese aanbesteding

De huidige concessie voor het openbaar busvervoer in Amstelland-Meerlanden loopt, na tien jaar, in december 2017 af. De Stadsregio Amsterdam heeft een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven voor de periode vanaf 2018. Er is een concept programma van eisen opgesteld, waaraan de toekomstige vervoerder minimaal moet voldoen. Dit zijn eisen aan onder meer de ontsluiting van woon- en werkgebieden, bedieningstijden en frequenties, de uitvoeringskwaliteit, de reisinformatie, duurzaamheid, het materieel en de sociale veiligheid. In de praktijk komt het vervoeraanbod boven dit minimumniveau te liggen, omdat vervoerders gestimuleerd worden méér aan te bieden dan wordt vereist om de aanbesteding te kunnen winnen.

Inspraakperiode

Van 8 februari tot en met 21 maart kunnen alle belangstellenden op het concept programma van eisen reageren. Het document ligt ook ter advisering voor bij de Reizigers Advies Raad, de Adviescommissies van betrokken gemeenten, Schiphol en de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en de gemeente Almere. Alle ontvangen reacties worden verwerkt in een reactienota. De Reactienota wordt met het definitieve PvE door het dagelijks bestuur als voorgenomen besluit vastgesteld, volgens planning op 21 april 2016. In een extra vergadering van de Regioraad in mei worden de Reactienota en het definitieve PvE besproken. Dit kan nog leiden tot aanpassingen van het op 21 april 2016 voorgenomen besluit. In de vergadering van 14 juni 2016 wordt de Regioraad geïnformeerd over het uiteindelijke besluit van het dagelijks bestuur over het PvE. Het besluit tot vaststelling van het definitieve programma van eisen staat niet open voor bezwaar en beroep. Van juni tot eind september volgt de inschrijfperiode voor de vervoerders. De uiteindelijke gunning vindt eind 2016 plaats.

Veranderingen in het openbaar vervoer

Het gebruik van het openbaar vervoer in Amstelland-Meerlanden zal, mede door de groei van Schiphol, de komende jaren naar verwachting verder stijgen. Tegelijkertijd ontbreekt overheidssubsidie voor extra uitbreiding van het openbaar vervoer. De toekomstige vervoerder moet met zijn aanbod op deze groei inspelen. Een andere ontwikkeling is het ontstaan van nieuwe vervoersvormen en mobiliteitsdiensten, zoals de elektrische fiets, deelauto’s en deeltaxi’s. Dit biedt kansen voor een betere en flexibelere ontsluiting in wijken en kleine kernen.

Versterken van R-net en de vervoersketen

De toekomstige vervoerder wordt gevraagd het succes van de R-net buslijnen verder te versterken en in te spelen op de veranderende behoeftes van de reiziger. R-netlijnen zijn  snelle, hoogfrequente en betrouwbare verbindingen, zoals de Zuidtangent (lijn 300), met grotere halteafstanden. Een groot deel van de bebouwing in het gebied heeft een R-netlijn met een halte binnen 800 meter. Daarnaast moet de toekomstige vervoerder de overige gebieden ontsluiten, waarbij het overgrote deel van de bebouwing binnen 400 meter een halte moet hebben. Verder krijgt de vervoerder een grotere rol in het verbeteren van het vervoer door de hele keten, dus ook bij het voor- en natransport en de aansluitingen op andere vervoersystemen.

Flexibel vervoer

De vervoerder krijgt de mogelijkheid om in kleinere woongebieden (met minder dan 4000 inwoners) andere vormen van vervoer aan te bieden, zoals flexibel vervoer dat niet volgens een vaste route rijdt. Dit biedt kansen voor een betere en flexibelere ontsluiting van deze woongebieden. Voorwaarde voor het mogen aanbieden van een andere vorm van vervoer is dat bewoners en bezoekers van deze kleinere woongebieden meer reismogelijkheden krijgen aangeboden ten opzichte van de minimumnormen uit het programma van eisen.

Duurzaam openbaar vervoer

De vervoerder wordt zo veel mogelijk gestimuleerd om over te gaan naar zero-emissie bustechnieken, zoals bijvoorbeeld elektrische bussen. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid elkaar snel opvolgen, wordt de vervoerder gevraagd om aan te geven hoe zij in de loop van de concessieperiode hun vervoer duurzamer maken. Daarbij moet de vervoerder kijken naar de vermindering van vervuilende stoffen ten gunste van de luchtkwaliteit én naar het verminderen van de C02 uitstoot voor het klimaat. Daarnaast moeten de nieuwe bussen minimaal aan de Europese uitstootnorm EURO-6 voldoen.

Wilt u ook reageren?

Ook uw mening telt. Reacties kunt u invullen op het reactieformulier en mailen naar AanbestedingAML2018@stadsregioamsterdam.nl onder vermelding van ‘Reactie op ontwerp-PvE Amstelland Meerlanden’. Bij uw reactie graag uw naam vermelden en zoveel mogelijk naar de hoofdstukken en paginanummers verwijzen. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Stadsregio Amsterdam, waar het ontwerp programma van eisen ook ter inzage ligt. Tel: 020-5273700.