Tekst (1 kolom, smal)

Knooppunt A10-N247-s116 (KANS)

De aansluiting van de N247 en de s116 is de drukste aansluiting op de A10 van Amsterdam. Door ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, Purmerend, Waterland en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn komt de bereikbaarheid van dit gebied, zowel voor het autoverkeer als het OV, nog meer onder druk te staan. Om de doorstroming voor zowel weggebruikers als OV-reizigers te verbeteren, onderzoeken we maatregelen om de doorstroming op het knooppunt te verbeteren. Dit doen we in de planstudie Knooppunt A10-N247-s116 (KANS). De Vervoerregio Amsterdam, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat werken hier samen aan.

Planstudie KANS

 Het doel van de planstudie is om informatie te verkrijgen om een voorkeursalternatief te kiezen. De maatregelen van het voorkeursalternatief moeten zorgen voor een betere doorstroming van het auto- en busverkeer op het knooppunt A10-N247-s116 (KANS). De onderzoeken van de planstudie KANS zijn grotendeels afgerond en de rapportages zijn nagenoeg gereed. Op basis daarvan komt een voorkeur voor het alternatief “beter benutten” naar voren. Dit alternatief is gericht op het efficiënter gebruiken van de bestaande infrastructuur. Het doel is om met een aantal relatief eenvoudige maatregelen de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Tussenfase KANS

Binnen die maatregelen is nog een aantal vraagstukken niet opgelost. Zo lijkt er extra capaciteit nodig voor het invoegen op de A10 richting oost. Ook wordt een aantal maatregelen op de IJdoornlaan voorgesteld. Voor die beide maatregelen geldt dat er nog wat onduidelijkheden zijn. Daarom is voor de planstudie KANS een zogenoemde tussenfase ingelast. In die tussenfase worden een aantal maatregelen in meer detail onderzocht. De tussenfase duurt van februari tot september 2019. Met de resultaten van de planstudie tot nu toe en de resultaten van deze ingelaste tussenfase, kan medio 2019 een besluit worden genomen over een voorlopig voorkeursalternatief.

Reageren op het voorkeursalternatief

Het voorlopig voorkeursalternatief wordt in het najaar van 2019 voorgelegd aan bewoners en belangstellenden. Dan krijgt de omgeving de gelegenheid om een reactie te geven op het voorgenomen besluit. Tegen die tijd organiseren we ook een inloopbijeenkomst.

Vervolg

Op basis van de reacties van bewoners en belangstellenden, nemen de partners eind 2019 een besluit over een definitief voorkeursalternatief. Met het definitief vaststellen van het voorkeursalternatief en het vastleggen van afspraken over de taakverdeling in de volgende fase, wordt de planstudie eind 2019 afgerond. Dit betekent ook de start van de vervolgfase: de planuitwerking KANS, die de realisatie van infrastructurele maatregelen mogelijk moet maken. Daarbij volgt het reserveren van benodigde budgetten en het opstellen van contractdocumenten voor een aanbesteding en realisatie. Het daadwerkelijk uitvoeren van de maatregelen zal vanaf 2021 plaatsvinden.

Definitieve NRD

Voor de planstudie is een Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze nota staat omschreven wat het verkeersprobleem is, welke alternatieven voor een mogelijke oplossing worden onderzocht en welke onderzoeken hiervoor worden uitgevoerd. Tijdens de planstudie heeft de omgeving gereageerd op de NRD. De reacties zijn gebundeld in een Nota van Antwoord en, voor zover mogelijk of relevant, meegenomen in de definitieve NRD. U kunt de NRD hieronder downloaden. De reactietermijn voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is gesloten. De definitieve Nota Reikwijdte en detailniveau en de Nota van antwoord kunt u hieronder downloaden. Met de publicatie van deze definitieve NRD gaat de planstudie officieel van start.

Voor meer informatie over de planstudie, kunt u e-mailen of bellen naar de projectorganisatie KANS via planstudiekans@vervoerregio.nl of  06 20 00 42 21 (tijdens kantooruren). 


Verkenning KANS

In 2017 is door de vier samenwerkende partners een verkenning uitgevoerd naar het Knooppunt A10-N247-s116. De hoofdconclusie van de verkenning KANS is, dat wanneer geen maatregelen worden getroffen, het verkeer op het knooppunt in de toekomst ernstige vertraging ondervindt. Dat geldt in mindere mate voor busverkeer dat (grotendeels) over eigen infrastructuur beschikt. Daar waar auto en bus samenkomen (onder andere bij het op- en afrijden busstation Noord, het eindstation van de Noord/Zuidlijn) ondervindt ook de bus ernstige vertraging. In het Eindrapport Verkenning KANS en de Quick scan Ruimte A10-noord staan de resultaten van de verkenning uitgebreid beschreven. Beide rapporten kunt u hieronder downloaden.