Banner met afbeeldingen
  • Verkeersveiligheid

Tekst (1 kolom, smal)

Minder verkeersslachtoffers door veiliger verkeer

Het aantal verkeersslachtoffers moet minder. Dat lukt alleen met een integrale aanpak: met veilige infrastructuur én veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving. De Vervoerregio Amsterdam zet zich hiervoor in, waarbij de weggebruiker centraal staat. Doelstelling is een reductie van het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden.


Tekst (3 kolommen)

Veilige infrastructuur

De inrichting van een weg beïnvloedt het verkeersgedrag. Het uiterlijk van de weg (breed, overzichtelijk, weinig bochten) nodigt uit tot te snel rijden. Op een smallere weg, met bochten en snelheidsremmende maatregelen is het (auto-)verkeer veel rustiger. Slim ingerichte infrastructuur kan leiden tot veilig verkeersgedrag. Samen met de wegbeheerders werkt de Vervoerregio Amsterdam de komende vier jaar aan het veilig inrichten van wegen en kruispunten.

Educatie, Voorlichting en Handhaving

Succesvol werken aan gedragsbeïnvloeding betekent blijvende aandacht voor educatie, voorlichting en handhaving gericht op alle leeftijdsgroepen. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de risicovolle momenten in de 'verkeersloopbaan' van mensen. Ongelukken gebeuren vooral als er iets verandert in de verkeersdeelname, zoals voor het eerst fietsen, brommer rijden, autorijden of voor het eerst naar school. Verkeerseducatie draagt enorm bij aan veiliger gedrag en stimuleert mensen om op een verstandige wijze deel te nemen aan het verkeer.

Verkeersveiligheidspunt

Bij de Vervoerregio is inmiddels veel kennis en ervaring aanwezig over verkeersveiligheid. Dit wordt via de website Verkeersveiligheidspunt beschikbaar gesteld aan gemeenten en andere wegbeheerders, partners en geïnteresseerden. Op Verkeersveiligheidpunt is ook informatie te vinden over subsidieaanvraag die gemeenten en wegbeheerders uit de regio kunnen indienen voor verkeersveiligheidsprojecten (infrastructuur, educatie of gedragsbeïnvloeding).